بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه -تعداد صفحات 65 ص

پایان نامه و تحقیق پیرامون بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه -تعداد صفحات 65 ص

فصل اول (معرفی تحقیق)

چکیده ......................................... 1

مقدمه ......................................... 2

بیان مسئله .................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق ........................... 5

اهداف ......................................... 6

فرضیه های تحقیق ............................... 6

تعریف عملیاتی ................................. 7

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

مقدمه ......................................... 8

الف) مبانی نظری پژوهش ......................... 9

مکاتب و نظریات مدیریت ........................ 10

نظریات سازمانی ............................... 10

آدام اسمیت ................................... 10

مدیریت علمی .................................. 11

مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان .............. 12

کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس .................. 14

انگیزش ....................................... 14

ادراک ........................................ 15

ارتباط ....................................... 15

ساختار قدرت .................................. 15

اختیار ....................................... 15

روحیه ........................................ 15

پویایی گروه .................................. 16

رهبری ........................................ 16

نظریه های رهبری .............................. 16

نظریه پیوستگی رفتار رهبری .................... 19

سبک مدیریت ................................... 21

انواع سبکهای مدیریت .......................... 23

سبک آمرانه ................................... 23

سبک مشورتی ................................... 23

سبک مشارکتی .................................. 24

سبک انتقال قدرت .............................. 24

سبکهای مدیریت لیکرت .......................... 25

ب) نظریات مدیریت ............................. 26

1. نظریه جایگزینهای مدیریت ................... 26

2. نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین ..... 27

3. نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر ... 28

4. نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا . 29

5. نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین ...... 31

ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن 31

انواع رضایت شغلی ............................. 33

عوامل موثر بر رضایت شغلی ..................... 33

1. عوامل سازمانی ............................. 34

2. عوامل محیطی ............................... 36

3. ماهیت کار ................................. 38

4. عوامل فردی ................................ 39

ابعاد رضایت از شغل ........................... 41

تحقیقات خارجی ................................ 43

مطالعات تحقیقی میشیگان ....................... 43

تحقیقات رابینسون ............................. 44

تحقیقات یانگ وریکی ........................... 45

تحقیقات اینینگ وهیسانگ ....................... 46

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

روش پژوهش .................................... 48

جامعه آماری .................................. 48

نمونه آماری .................................. 48

روش نمونه گیری ............................... 48

ابزار گردآوری اطلاعات ......................... 48

پایایی ابزار گردآوری اطلاعات .................. 50

روایی ابزار گردآوری اطلاعات ................... 50

روش تجزیه و تحلیل داده ها .................... 50

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه ........................................ 51

جدول شماره 1-4 ............................... 51

توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی ...... 51

جدول شماره 2-4 ............................... 52

جدول شماره 3-4 ............................... 52

جدول شماره 4-4 ............................... 52

جدول شماره 5-4 ............................... 53

جدول شماره 6-4 ............................... 53

جدول شماره 7-4 ............................... 53

فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)

مقدمه ........................................ 55

خلاصه پژوهش.................................... 55

بحث و نتیجه گیری ............................. 56

محدودیت های پژوهش ............................ 57

پیشنهادها .................................... 58

پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش .......... 61

پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران ........... 61

منابع و ماخذ ................................. 62

ضمائم 65

خرید آنلاین