اتاق عمل و تجهیزات آن معرفی کتابهای کاربردی در این رشته pdf

اتاق عمل و تجهیزات آن معرفی کتابهای کاربردی در این رشته pdf

اتاق عمل و تجهیزات آن  معرفی کتابهای کاربردی در این رشته  pdf

آشنایی کامل با اتاق عمل و تجهیزات کاربردی درآن به همراه تصاویر به همراه یک فایل هدیه جهت معرفی تمامی کتب مورد استفاده در رشته اتاق عمل و توضیحات کامل در باره آن ها

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻣﺮوزه اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ﻋﺮﺻﻪ درﻣﺎن و ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺸﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي درﻣﺎن ﻫﻤﻪ روزه ، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل وﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه اي ﮐﻪ درآن وﺟﻮد دارد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري درآﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ، اﻋﻤﺎل وﯾﮋه اي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

قسمتی از فایل :

لباس سبز استریل و مشخصات و شرح کامل آن

اتاق استریلیزاسیون و شرایط آن به طور کامل و دستورالعمل های استریلیزاسیون به طور کامل 

کنترل عفونت در اتاق عمل ( مخصوص بیمار ,پرسنل و محیط اتاق عمل )

شرح کامل تجهیزات اتاق عمل ,کاربرد آن ها و شرایط و نحوه استفاده (تصویری) مانند : نخ های بخیه و انواع و کاربرد آن , نگاتوسکوپ , چراغ سیالتیک, ترالی و داروهای لازم در اتاق عمل , ذفیبزیلاتور کاربرد آن نحوه چک کردن و کار کردن و نگهداری آن , اتوکلاو , مانیتورینگ , پیزوسرجری و ...... (همگی با توضیحات به همراه تصاویر آن ها 

شامل دو فایل پی دی اف مجزا 60 صفحه با فونت کوچک

هر فایل ۳۰ صفحه


خرید آنلاین